Årsmöte 31/3 2021, dagordningen

Årsmöte för KFUM Kristianstad BTF 31/3 2021, 19.00

  1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista. (dagordning)

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

 c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år

d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta; 

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud). 

13) Övriga frågor:

14) Mötet avslutas